Feeds:
Články
Komentáre

Archive for apríl, 2011

Každé vajce dnes už musí byť označené rozlišovacím kódom, ktoré označuje spôsob chovu. Prvé číslo na kóde prezrádza, v akom  systéme chovu bolo vajce vyprodukované:
0 – Ekologický chov (Bio)
1 – Voľný chov (chov vo voľnom výbehu)
2 – Podstielkový chov
3 – Klietkový chov – najnepriaznivejší systém chovu

Ale kto z vás vie, aký rozdiel to v praxi pre zvieratá presne znamená? Tak som sa na túto tému pozrel trochu bližšie :-)

Ako som zistil, podmienky chovu nosníc stanovuje nariadenie vlády č. 736/2002 Z. z. , ktoré preberá Smernicu Rady č. 1999/74/ES a Smernicu Rady č. 2002/4/ES. Z týchto a iných dole uvedených zdrojov sa mi podarilo vytiahnuť nasledovné informácie…

Klietkový chov  (kód 3, napr. 3SKMI2-6)
a) Neobohatené klietky
– na každú nosnicu musí byť najmenej 550 cm2 plochy klietky (to je plocha
menšia ako hárok A4). Do tejto plochy sa nezahŕňa plocha na výklopné taniere alebo misky. Klietky musia byť vysoké najmenej 40 cm na 655 cm2 plochy klietky, pričom nesmie klesnúť pod 35 cm.

Uvedená forma klietkového chovu je pre zvieratá najnevyhovujúcejšia. Sliepky sa nemôžu v klietkach voľne pohybovať, hrabať, naťahovať, ani mávať krídlami či sedieť na vyvýšenom mieste. Batérie klietok sú umiestnené v halách s intenzívnym osvetlením, ktoré svieti 17 hodín denne, pretože svetlo podporuje znášanie vajec. Na Slovensku je asi 70 percent nosníc chovaných v klietkových systémoch, kde sú natlačené v úzkych drôtených klietkach.

Práve tento typ klietkového chovu má byť od 1. januára 2012 vo všetkých členských štátoch EÚ zakázaný (smernica rady č. 1999/74/ES).

b) Obohatené klietky
– na každú nosnicu musí byť najmenej 750 cm2 plochy klietky, z toho 600 cm2 musí byť využiteľnej plochy (t.j. plocha so zvažovaním podlahy nepresahujúcim 14 % a výškou aspoň 45 cm, pričom plocha hniezda sa do toho nezaratáva – Smernica rady č. 1999/74/ES, čl. 2 písm. d). Celková plocha klietky nesmie byť menšia ako 2000 cm2.
– sliepky musia mať hniezdo
– podstielka musí umožňovať hrabanie a zobanie
– sliepky musia mať bidlá poskytujúce najmenej 15 cm na nosnicu

Podstielkový chov   (kód 2, napr. 2SKGA6-1 )
Podstielkový chov je chov vo vnútorných priestoroch bez klietok. Na podlahe je podstielka (napr. slama), pričom podiel podstielanej plochy musí byť minimálne 1/3 celkovej plochy podlahy

– najmenej 1110 cm2 na jednu nosnicu (maximálna hustota je 9 nosníc na 1 m2)
– nosnice majú prístup k hniezdnym boxom
– Každá nosnica má aspoň 15 centimetrov bidlového priestoru a prístup k prachovému kúpeľu

Chov vo voľnom výbehu   (kód 1, napr. 1SKVK6-8)
Vo voľnom výbehu majú sliepky stály prístup k vonkajšiemu výbehu pokrytom prevažne vegetáciou, a vnútorné priestory musia spĺňať kritériá podstielkového chovu. V tomto chove sa môžu vtáky pohybovať v rôznych smeroch, čím im silnejú kosti, majú k dispozícii oveľa väčší priestor a v mnohom sa môžu správať prirodzene.

– prístup k voľnému výbehu počas dňa
– najmenej 4 m2 na jednu nosnicu (max. hustota 2500 nosníc na 1 ha plochy)
– hniezdne boxy, bidielka a podstielka vo vnútorných priestoroch
– maximálne 12 sliepok na m2 v kuríne

BIO vajcia – z ekologického chovu  (kód 0, napr. 0SKVK6-8)
Kódom “0” (BIO vajcia) sa môžu označovať len vajcia pochádzajúce zo systému chovu, ktorý spĺňa podmienky špecifikované v nariadení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe (pdf uvádzam dole).

V tomto type sa podmienky chovu musia čo najviac priblížiť prirodzeným potrebám nosníc a chovatelia musia spĺňať prísne podmienky na udelenie certifikátu.

– prístup k voľnému výbehu počas dňa
– najmenej 4 m2 na jednu nosnicu (max. hustota 2500 nosníc na 1 ha plochy)
– hniezdne boxy, bidielka a podstielka vo vnútorných priestoroch
– maximálne 12 sliepok na m2 v kuríne
– sliepky musia byť kŕmené bio krmivom
– sliepky musia byť chované v ekologickom poľnohospodárstve podľa už spomínaného nariadenia Rady (ES) č. 834/2007

Podľa Nariadenia Komisie č. 889/2008 čl. 38 môže byť mlieko považované za BIO až po 6 mesačnom kŕmnom období krmivami ekologického pôvodu.

V prípade produkcie BIO vajec, je vyžadované kŕmiť sliepky krmivami ekologického pôvodu najmenej po dobu 6 týždňov.

Pri produkcii BIO hydiny (eko mäso), sa vyžaduje najmenej 10 týždňové kŕmne obdobie.

http://www.naturalis.sk/fileadmin/userfiles/tlaciva_a_zakony/NARIADENIA/NK_889_2008.pdf

Dodatok
Prečo dbať o to, aby chované zvieratá mali dostatok priestoru na pohyb?

Chov kureniec na mäso je jedným z najintenzívnejších a najkrutejších odvetví chovu zvierat. Nariadenie EÚ síce stanovuje maximálne 30 – 38 kg živej váhy na m2, ale Vedecký výbor pre zdravie a priaznivé životné podmienky zvierat vo svojej správe varoval, že pri koncentrácii väčšej ako 25 kg živej váhy na m2 dochádza k závažným poškodeniam a ochoreniam kureniec – abnormality nôh, brušná vodnatieľka, dýchacie problémy spôsobené zlou kvalitou ovzdušia, dermatitída, vytrhávanie peria, úmrtia súvisiace s kanibalizmom. Z dôvodu vzájomného napádania a sebapoškodzovania sú kurčatám upravované zobáky, aby boli neškodné.
http://www.dolceta.eu/slovensko/Mod5/spip.php?article143

Zdroje:
===========================
Nariadenie vlády 736/2002 stanovujúce minimálne požiadavky na ochranu nosníc: http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=16946&FileName=02-z736&Rocnik=2002

Smernica rady č. 1999/74/ES:  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1999L0074:20030605:SK:PDF

Nariadenie Rady č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov, ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 2092/91:
http://www.naturalis.sk/fileadmin/userfiles/tlaciva_a_zakony/NARIADENIA/nariadenierady_834_2007.pdf

Nariadenie Rady č. 889/2008:
http://www.naturalis.sk/fileadmin/userfiles/tlaciva_a_zakony/NARIADENIA/NK_889_2008.pdf

Hlavné zásady ekologického chovu zvierat:
http://www.biospotrebitel.sk/ekologicke-polnohospodarstvo/zasady-chovu-zvierat.htm

ZÁKON o ekologickej poľnohospodárskej výrobe:
http://www.naturalis.sk/fileadmin/userfiles/tlaciva_a_zakony/189_2009.pdf

www.ivvl.sk/stmat/oznvajec.ppt

http://www.mvlstefanek.sk/2%20poradenstvo/2%20agrolegislativa/podla-typu-predpisov/3%20nariadenia/nar%20736-2002.pdf

http://www.slobodazvierat.sk/fileadmin/Images/SZSR_letak_2_.pdf

http://dnes.atlas.sk/slovensko/verejna-sfera/659237/kody-prezradia-ci-vajicka-pochadzaju-od-stastnych-sliepok

http://www.ekostopa.sk/

http://www.agroporadenstvo.sk/zv/hydina/clanky/voliery.htm?start

Reklamy

Read Full Post »